حضور کانون یادگیری فردا در نمایشگاه توسعه کسب و کار 2:33