اجرای سخیف " گره" به بهانه موسیقی فجر! در برج آزادی 3:17