جزئيات حادثه آتش سوزی نفتکش ها از زبان مدير عامل بنادر و دريانوردی هرمزگان

1:51