مهدی - امیر تاجیک (Top16) قهرمانی فوتبال نمایشی ایران 3:10