بکام خارجی بنام داخلی(عرضه برنج خارجی بابسته بندی داخلی 0:29