نمایش سلطه در "سکوت بره ها" به کمک تکنیک های قاب بندی 3:02