بحث پس انداز، ارزش کار و فعالیت، برنامه ریزی ذهنی ثروت 7:12