کنترل سنکوپ قلبی با ابزار قابل نصب در بدن..Bm-Eng.iR 1:55