حضور سردار غیب پرور و سردار سپهر در شهرستان گمیشان و بازدید از روند تخلیه آب 1:07