توزیع چای بین دو نیمه روی آنتن زنده شبکه ورزش! 0:31