اصلا همتون خوب؛ چرا هر چی مغزه داره فرار میکنه؟!! 3:29