افزایش قیمت گوجه و مسخره کردن ایرانی ها توسط مردم افغانستان 1:08