تقلید صدای فردین ، بهروز وثوقی - بیک و شخصیت های سینما 2:50