الکتروفورز عمودی کوچک VS10DSYS (راه اندازی)-زیست فرآیند 4:03