ارائه تجربه و دستاوردهای طرح رصد کیفیت زندگی 1:28:36