4. مردم زمان جاهلیت جنگ را در محرم حرام می دانستند 1:27