طراحی و اجرای ابنمای شیشه ای دفتر گلزار اتصال، پاسداران 1:00