توضیحات عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی 2:23