دستگاه قضا تفاوتی بین دانه درشت ها و دانه ریز قائل نیست

0:52