سرود ز آوای قرآن دلم گشته روشن باصدای شمس الدین سرودی 3:01