قتل خاشقچی نمونه ای از واقعیت و ماهیت گروهی از افراد در این منطقه روشن شود 1:28