خندوانه، مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، رضا بهمنی 10:19