اردوی مشهد مقدس - دبیرستان نمونه دولتی سعدی / بهمن 93 11:00