جناب عثمان داماد پیامبر(ص) نبود + سند از صحیح بخاری 3:11