پوشش متحرک استخر ریلی-سقف، دیوارمتحرک جمع شونده استخر 2:27