شنهای سفید و رعدوباران از آلبوم جزیره سهیل زمانیان 6:57