مصاحبه با مهندس غفوری درباره روش های تازه آموزش ابزار دقیق 1:46