پاسخ ابوالقاسم پور به انتقاد کارگردان معروف از تیم ملی 1:18