تاثیر لیزرپرتوان بر دیسک کمر و التهاب عصب سیاتیک 0:18