سخنرانی آقای دکتر نصیر دهقان در سمینارهای ترک سیگار-1 1:17