نحوه بازیابی سیستم های قدیمی بااستفاده از لینوکس 8:37