تصاویر دلهره برانگیز از لحظه سقوط کودکان از بالای دیوار مرزی آمریکا و مکزیک 0:37