گزارش شماره ۱۳ مهرگیتی از کمک رسانی به مناطق سیل زده 0:19