سام درخشانی به روحانی رای نمی دادیم به کی رای میدادیم

0:50