کانال کمیل (محل عروج شهید ابراهیم هادی و ۳۰۰ نفر از یارانش در عملیات والفجر) 10:02