«كوچلره» به زبان آذری با صدای استاد بابک رادمنش 2:44