نوآوری کانادایی در شرکت کاریزما به تولید صنعتی رسید 2:39