کارگاه پلاتو: تجربه شناخت خود با تمرین های تئاتر 2:58