دستگاه حضور و غیاب اثرانگشت و کارتی APC25 شرکت آرمان اندیش

0:42