محمد ثلاث / ویدئوی لایو اینستای دراویش در تمجید از اقدام محمد ثلاث در زیر گرفتن 0:28