کارکرد تیلر دروگر BCS728 ایتالیا، شرکت سبز کوش نگین 1:03