پیش نمایش جلسه سی و ششم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:56