تحلیل بنیادی در دوره آموزشی نخبگان بورس خانه سرمایه

2:53