پیش نمایش جلسه چهل و پنجم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:52