مدیر اجرایی پارسی جو در کاربرانه( شبکه یک سیما) 32:29