بازدید تولیت معزز آستان قدس رضوی، از هبلکس رضوی 6:28