بازی، هیجان، کتاب در فرهنگسرای کتابِ نمایشگاه 7:49