تحلیل ترک دو بعدی در اباکوس به زبان فارسی اباکوس 4:30