شوخی جناب خان و علیرضا بیرانوند با دماغ همدیگه 0:42