سمینار فروش حرفه ای، فروش در شرایط بحران،تکنیک های فروش 2:45